گاه دلتنـــــــگ می شوم دلتنـگتر از تمام دلتنگـــــــــی ها

حسرت ها را می 
شمارم

و باختن ها

وصدای شکستن را

خدایا . . . نمیدانم من 
کدامین امید را ناامید کردم

وکدام خواهش را نشنیدم

وبه کدام دلتنگی 
خندیدم

که چنین دلتنگــــــــــــــــم 

نوشته شده در تاریخ شنبه 7 مرداد 1391    | توسط: سید ضیاء حسینی    | طبقه بندی: شعر،     |
نظرات()