مدیریت فنی :

1- كنترل پروژه :

دریافت اطلاعات و مشخصات و برنامه زمانی برجها و محوطه پروژه و كنترل و گزارش پیشرفت پروژه

2- دفتر فنی :

الف- تهیه متره مصالح و فعالیتهای اجرایی سازهای ، معماری ، تاسیسات مكانیكی و برق

ب- مطالعه و بررسی نقشه ها دریافتی از مشاور و تهیه لیست اشكالات و ایرادات و كمبودها و درخواست رفع و تكمیل آنها از مهندسین مشاور پروژه و یا عوامل دفتر فنی

ج- صدور دستور كار و تهیه صورتجلسات

د- تهیه نقشه های اجرایی

3- نظارت و كنترل امور اجرایی :

الف- نظارت بر نحو انجام كارهای اجرایی و یاد آوری وتذكر اشكالات و كنترل كیفی كار پیمانكاران و مدیریت اجرایی طی بازدید و ازطریق آزمایش نمونه های بتن وكنترل مضاعف جوش

ب- كنترل كمی كارهای اجرایی توسط رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی پیمانكاران از مدیریت اجرایی و ارسال آنها به مدیریت مالی جهت پرداخت

ج- كنترل و رسیدگی گزارش كار روزانه و هفتگی پروژه و تایید و ارسال آن به دفتر مدیر عامل محترم و معاونت عمران و مسكن بنیاد .

4- تهیه برآورد كارها و آماده كردن اسناد مناقصه و استعلام دعوت از پیمانكاران ابلاغ نقشه ها و مشخصات فنی و تهیه قراردادهای انجام كار با پیمانكارن جزء

مدیریت اجرایی :

1.    دریافت نقشه های اجرایی سازه ، معماری ، تاسیسات مكانیكی و برق بلوك های پروژه و مطالعه و بررسی آنها و اعلام اشكالات و ایرادات و كمبود های احتمالی و مجدداً دریافت نقشه اصلاح شده

2.    تعیین مسئول و مجری برای هر بلوك

3.    معرفی و در اختیارگزاردن پیمانكار و یا اكیپ امانی و پشتیبانی مجری بلوك

4.    تامین مصالح و نیازمندیهای ( آب ، برق ) اجرای كار و تحویل آنها در پای بلوك به پیمانكار و یا مجری مربوطه

5.    صدور دستور كار و دستور العمل های لازم براساس برنامه كاری و زمانی ابلاغی از مدیر پروژه به مجریان بلوكها

6.    نظارت و كنترل بر نحو انجام امور اجرایی و راهنمایی و یادآوری و تذكر نكات لازم به مجریان بلوك ها و سرپرستان كارگاه پیمانكار

7.    دریافت گزارش كار روزانه پیمانكاران و اكیپ های امانی از طریق مجریان بلوك ها و تهیه گزارش كار روزانه كلی پروژه و همینطور گزارش كار هفتگی جهت اعلام و ارسال به دفتر مدیر عامل محترم بنیاد

8.    پیگیری و ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف اجرایی

9.    تهیه متره مقادیر مصالح و كار اجرایی

10.در خواست تهیه و خرید مصالح براساس برنامه زمانبندی و متره

11.بررسی و اصلاح برنامه زمانبندی پیمانكاران به توجه به برنامه زمانی كلی

12.پیگیری كلیه كارهای اجرایی اعم از فعالیتهای داخل كارگاه و یا ساخت اسكلت در كارخانه و حمل آنها به داخل كارگاه

13.بازدید از ساخت و كنترل كیفیت جوش در محل كارخانه و پیگیری انجام آن

14.در خواست مصالح و پیمانكار و نیروی انسانی جهت تكمیل پروژه

مدیر پروژه :

1.    تحویل گرفتن پروژه با دریافت طرح و برنامه كلی زمانی و نقشه های فنی و اجرایی ( سازه ، معماری ، محوطه ، تاسیسات مكانیكی و برقی )

2.    دریافت بودجه و تجهیز كارگاه

3.    استخدام و بكارگیری كاركنان اعم از اداری ، مالی ، پشتیبانی ، فنی ، اجرایی

4.    اداره و هدایت پروژه ( مدیریت ) شامل برنامه ریزی ، طرح ریزی ، سازماندهی ، كنترل و نظارت و پشتیبانی

5.    هماهنگی و نظارت بر انجام امور پروژه ( اداری ، مالی ، فنی ، اجرایی و تداركاتی )

6.    كنترل و مدیریت هزینه ها

7.    تهیه و خرید مصالح و تجهیزات ( پشتیبانی )

8.    نظارت بر پیمانكاران و كیفیت پیشرفت امور

9.    هماهنگی با مشاورین و مهندسین

10.كنترل دقیق و بموقع عملكرد همكاران و پیمانكاران

11.ارائه گزارش بموقع از پیشرفت كار

12.پیگیری انجام امور اجرایی و پشتیبانی و فنی براساس برنامه زمانبندی مصوب

13.آماده سازی و تحویل پروژه

دفتر مدیر پروژه :

1.    دریافت لیست آمار حضور و غیاب كاركنان

2.    دریافت نامه ها و گزارشات قسمتهای مختلف پروژه و پیمانكاران ، مشاورین و فروشندگان مصالح و كالا

3.    ابلاغ دستورات مدیر پروژه به قسمتهای مختلف

4.    انجام مكاتبات و بایگانی اسناد و مدارك و مكاتبات

5.    اداره دفتر و كنترل مراجعه كنندگان

6.    درخواست نیازمندیها دفتر مدیریت پروژه

7.    جلوگیری از ازدحام كاركنان در اتاق

8.    ایجاد آرامش و نظم دفتر

9.    نگهداری و مواظبت از وسایل و اموال دفتر

10.برقراری ارتباطات مدیر پروژه و تشكیل جلسات

شرح وظایف انباردار و كمك انبارداران :

 

1.    تحویل گرفتن و نگهداری انبار از لحاظ ساختمان ، مصالح ، وسایل ، تجهیزات و سایر اقلام موجود در داخل انبار و داخل محوطه پروژه

 

2.    ثبت و نگهداری دفتر انبار بطوریكه در هر زمان و هرلحظه مقدار كل اجناس و مصالح و تجهیزات وارده و مقدار مصرفی و موجودی بصورت مستند در آن نشان داده شود و آمار آن با كارتكس یكسان و هماهنگ باشد .

 

3.    دریافت مصالح ، وسایل ، ابزار آلات ، تجهیزات و ماشین آلات ارسالی و یا خریداری شده توسط مامورین خرید و صدور رسید انبار پس از رویت بازدید شمارش و كارشناسی فنی و كیفی و ثبت مشخصات آن در دفتر انبار

 

4.    تحویل مصالح ، وسایل ، ابزار آلات ، تجهیزات و ماشین آلات برای استفاده و مصرف در ساخت پروژه طی فرم درخواست مربوط و با تاییدی و امضای مسئولین مجاز پروژه

 

5.    تحویل موقت برخی از اقلام و وسایل بصورت كوتاه مدت و دریافت و نگهداری آنها در انبار پروژه

 

6.    گزارش ورود خروج مصالح ، وسایل و تجهیزات و ماشین آلات در پایان روز به سرپرست اجرایی و دفتر مدیر پروژه

 

شرح وظایف عوامل نگهبانی پروژه :

 

1.    نگهبانی و حراست دائم و مستمر از كلیه ساختمانها ، تاسیسات ، انبار و مصالح ، وسایل ، تجهیزات و ماشین آلات پای كار موجود در داخل و در كنار سایت پروژه ( كارگاه ) توسط حداقل یكی از عوامل نگهبانی بصورت گشت زنی در داخل محوطه و پیرامون داخلی پروژه و یك نفر در داخل كیوسك نگهبان

2.    كنترل و ثبت ورود و خروج كاركنان پروژه اعم از كاركنان بنیاد و پیمانكاران و مصالح فروشان و سایر مراجعه كنندگان توسط عوامل نگهبانی مستقر در كیوسك درب ورودی پروژه

3.    كنترل و ثبت ورود و خروج كلیه مصالح ، وسایل ، تجهیزات و ماشین آلات بنیاد و پیمانكاران توسط عوامل نگهبانی مستقر در كیوسك درب ورودی پروژه

4.    روشن نگهداشتن چراغها و نورافكن درب ورودی و اطراف ساختمانها در هنگام تاریكی شب

5.    جلوگیری از ورود و خروج كاركنان و اشخاص از محلهایی به غیر از درب ورودی پروژه

6.    جلوگیری ازهرگونه بی نظمی و درگیری و اغتشاش در داخل پروژه

7.    گزارش وقایع نگهبانی و تردد كاركنان خودی و پیمانكار و ورود و خروج مصالح و ماشین آلات و سایر اقلام در فرم مربوط به مسئولین پروژه علاوه بر ثبت آنها در دفتر مخصوص نگهبانی

8.    گزارش موارد اضطراری در طول شبانه روزه به صورتی كه قبلاً توضیح داده شده است

مدیر اداری :

1.    كنترل و نظارت بر انجام امور اداری

2.    صدور دستورات لازم در خصوص انجام مكاتبات و بایگانی و نگهداری اسناد و مدارك

3.    كنترل و نظارت بر حضور كاركنان

 

دبیر خانه :

1.    دریافت و صدور نامه ها اسناد و مدارك

2.    نگهداری و بایگانی

3.    تایپ و آماده كردن مكاتبات

4.    ابلاغ و تحویل دستورات و برنامه ها و سایر اسناد و مدارك

 

كارگزینی :

1.    تامین نیروی انسانی مورد نیاز پروژه از طریق درج آگهی ، مصاحبه و عقد قرارداد

2.    تشكیل پرونده و نگهداری سوابق نیروی انسانی

3.    نگهداری آمار حضور و غیاب و تهیه لیست كاركرد عادی و اضافه كاری كاركنان

4.    تهیه لیست حقوق ماهیانه و پیگیری دریافت و پرداخت آن

5.    تامین نیازمندی های كاركنان و ثبت ونگهداری مطالبات آنها

6.    صدور حكم بكارگیری كاركنان براساس جدول سازمان و سمت و مسئولیت تعیین شده

7.    تامین استحقاقی كاركنان

8.    ابلاغ حكم و شرح وظایف كاركنان

9.    اجرای دستورات تنبیه و تشویق كاركنان

10.ایجاد روابط انسانی

 

خدمات :

1- نظافت ساختمانها موقت پروژه و جمع آوری و رفع زباله اداره آبدارخانه و تامین غذای روزانه كاركنان و غذای نگهبانان

2- تامین وسیله ایاب و ذهاب كاركنان به داخل شهر و داخل پروژه

 

امور داخلی :

1.    نگهبان و حراست شبانه روزی از محل كارگاه ، ساختمانها و انبار ، وسایل و تجهیزات داخل كارگاه

2.    كنترل ورود و خروج مصالح ، كالا ، افراد و كاركنان

3.    فنس كشی و ایجاد مانع برای حراست از كارگاه و تعمیر و نگهداری آن

 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 مهر 1388    | توسط: سید ضیاء حسینی    | طبقه بندی: مدیریت پروژه وساخت،     |
نظرات()